Stadsstyrelsens budgetförhandlingar för 2021 och ekonomiplanen 2021-2024

Nyheter

FP gick in med flera saker i förhandlingarna och hade lämnat in en hel del förslag till korglistan.

SFP påpekade att vi inte var nöjda med att en tjänst inte tillsätts på Svenskspråkiga serviceområdet, trots att den var lovade i Nya Vanda omorganiseringen. Men pga åtstramningen så ströks den.

Inom de Svenskspråkiga servicen fick vi in några textändringar, att invandrarfamiljer i både småbarnsfostran och skola skall tas med i samarbete. Även att planen för samarbete mellan förundervisningen och skolan tas i bruk 2021.

Vi ville också att staden skall ta med tredje sektorn och privata sektorn när man planerar och bygger idrottshallar, denna skrivning fick vi in i budgetboken.

Vi önskade även att staden skulle sluta vara jordbrukare och arrendera ut jorden till jordbrukare i Vanda. Detta fick vi inte genom, men nog att en utredning görs till stadsstyrelsen, där det framkommer alla utgifter och intäkter så att vi vid nästa års budgetförhandlingar kan göra ett hållbart beslut.

Vi förslog att i dessa ekonomiska tider borde Vantti Oy säljas, vi fick inte tillräckligt med stöd men det blev en kompromiss, där det under 2021 utreds möjliga scenarier för Vantti Oy.

Parkeringsavgifterna var även uppe på bordet och där var vi med och fick igenom att den första timmen fortfarande förblir gratis, de senare timmarna höjs lite mera i stället.

Vi lyfte även upp i korglistan att det är viktigt att stadens personal kan ta sparledigt för att hjälpa kommunen ur denna svåra ekonomiska situation. Denna skrivning finns nu i förslaget till budget för 2021. Denna åtgärd har de senaste åren gett en inbesparning på 1,5 – 2 miljoner €.

Stadens kommer att se över avgifterna för vissa tjänster och blir säkert  en del höjningar inom social- och hälsovården.

Vi kunde inte acceptera att inkomstskatten skulle höjas i Vanda och där var vi på vinnarnas sida, den bibehålls på 19 %.  Vi var ej nöjda att fastighetsskatten skulle höjas och i förhandlingarna blev det så att skatten på stadigvarande boende bibehålls på 0,41% medan den övriga fastighetsskatten höjs från 1,25 % till 1,28%.

Stadsdirektören föreslog att Vandatillägget skulle slopas helt och hållet, men där blev det så att det den blev lite mindre och vi är nu på samma nivå som i Esbo. På skolsidan blev det även så att gruppstorlekarna inte skall öka 2021. Hemvården fick även 10 nya vakanser.

Detta är nu godkänt i stadsstyrelsen och budgeten godkänns slutgiltigt av stadsfullmäktige måndagen den 16.11.2020.

Patrik Karlsson / SFP:s fullmäktigegrupps ordf. / Budgetförhandlare från SFP

Vanda fullmäktige, gruppanförande SFP 16.11.2020, budget 2021 och ekonomiplanen 2021-2024

Ärade ordförande, fullmäktigekolleger, tjänstemän och Vandabor. Tack, för gott samarbete i årets budgetförhandlingar. Vi lever i svåra tider med covid-19 och de följder som det lett till. Att få ekonomin…