SFP:s fullmäktigegrupps gruppanförande 18.5 / Patrik Karlsson

Nyheter

Ärade ordförande, fullmäktigekolleger, mina damer och herrar, kommuninvånare

Vi har haft det exceptionellt de sista månaderna. Coronapandemin har fått många på knä på det personliga planet och även för stadens anställda och ekonomin har detta tärt hårt. Dessvärre vet vi inte heller hur länge vi kommer att leva med coronan. Vi är glada att regeringen nu öppnat upp landet stegvis från 14.5.2020. Vi kommer att få dra åt svångremmen under detta år, men säkert även de kommande åren. Årets och nästa års budget kommer inte att vara lätt att få ihop. Nu krävs det goda idéer och gott samarbete. Framtidstro måste vara ett ledord!

Att göra rätt satsningar kommer att vara av avgörande betydelse. Vi måste våga investera oss ur den här krisen, vi kan inte dra på handbromsen, för det gör att vi har ännu större problem i framtiden.  Vi måste våga tro på framtiden och vad den för med sig. Vanda måste få sin ekonomi i balans igen, men osthyvelmodellen är inte bra. Vi måste effektivera verksamheten genom nya sätt att arbeta och genom att utnyttja den teknik som finns.

Vår skattepolitik måste vara attraktiv. SFP är inte redo för en skattehöjning på kommunal- eller fastighetsskatten. Nu efter coronan finns det dock inget utrymme att höja på den utan att fortsätta att förlora innevånare till de andra städerna.

Man måste bedriva en planpolitik, som möjliggör byggande av attraktiva områden. Det finns bra förutsättningar: Flygfältet, Dickursby station och kollektivtrafiken samt goda trafikleder i kombination med en grönskande miljö.

Vi måste även satsa på att göra Vanda attraktiv! Sälja tomter och planera för att ta emot fler företag. I generalplanens arbete har man frågat invånarna om åsikter till den. Enligt vår uppfattning har man inte beaktat invånarnas åsikter i tillräcklig grad. Nu när den igen är framlagd, hoppas vi att man på allvar försöker beakta dem bättre än hittills.
Ta privata markägarna med i planeringen av vår framtida stad, för att kunna utveckla Vanda behövs också de privata markerna inte enbart stadens marker.

Vanda stads parkeringspolitik måste ändras. Parkeringsnormerna bör ses över för nu utvecklas det områden med de nuvarande normerna och de har visats att det inte räcker till.

Social- och hälsovården har verkligen haft det tufft, ett stort tack till alla arbetstagare som gett och ger allt i dessa tider. Inom social- och hälsovården krävs mycket även i framtiden och ny lösningar och nya former på service behövs. Inom hälsovården behövs bla. ett vårdavgiftssystem som uppmuntrar till att använda den tid som man reserverat.

Inom bildning och undervisning har de gångna månaderna varit en utmaning. Skolorna och daghemmen har haft det tufft, en stor eloge till alla ute i skolor och daghem samt alla föräldrar för er stora hjälp. Viktigt är att vi satsar på de ungas välmående!

Vi har inlett Nya Vanda – Uusi Vantaa 2020, vi inom SFP är nöjda att den svenska servicens koordinering centraliserats i och med Nya Vanda men som nu tyvärr bromsas in pga Corona vad beträffar tillsättande av vissa tjänster. Inom SFP är vi mycket oroliga angående äldreboende för den svenskspråkiga befolkningen, vi hoppas att detta ses över och åtgärdas snarast. Vanda skall även göras attraktiv för svenskspråkiga och stadens marknadsföring borde förbättras på den punkten.  Det talas om att Vanda är en tvåspråkig stad, vilket det är, men det borde även synas utanför Vandas gränser.

Vi jobbar vidare tillsammans mot ett ännu bättre Vanda.

Kiitos, tack!

Patrik Karlsson, Ordförande , Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp

patrik.karlsson@vantaa.fi  / 040-7286447

Kommunorganisationens årsmöte

Kommunorganisationen för SFP i Vanda kallar sina medlemsföreningar till årsmöte onsdagen 20.5 2020 kl.18.00 Då undantagstillstånd fortfarande råder hålls mötet som videomöte via videokonferensverktyget Google Meets. Om du vill delta som…