SFP:s fullmäktigegruppanförande må 11.11.2018 / budget 2020 – ekonomiplan 2020-2023/ Patrik Karlsson

Nyheter

Ärade ordförande, fullmäktigekolleger, mina damer och herrar, Vandabor

Svenska folkpartiet tackar för gott samarbete mellan partierna och ett tack även till stadsstyrelsens ordförande Sari Multala samt stadsdirektör Ritva Viljanen för gott samarbete under budgetförhandlingarna och under hela detta år.

Vi är i en ekonomiskt knepig period och det märks på alla fronter. Vi behöver ta mer lån 2020, vilket inte är bra med tanke på den lånebörda vi har. SFP är orolig för stadens ekonomi och hoppas att vi skulle kunna fortsätta med att betala av på vår lånebörda. SFP ogillar den ökade skuldsättning, som inte gynnar Vandas dragningskraft. Vanda lider idag redan idag av en mycket hög kommunalskatt som hindrar inflyttning av goda skattebetalare. Man bör noga överväga vilka investeringar staden har råd med och olika investeringsmöjligheter som kan gynna Vanda stads tillväxt och attraktivitet.

Nya Vanda medför många förändringar och också utmaningar att på nytt koordinera mellan verksamhetsområdena. Vi tror att ett fördjupat samarbete mellan olika enheter i staden kan ge gott resultat. Att dessutom den svenskspråkiga servicen koordineras gör att det finns möjligheter inom ramen för nuvarande resurser att göra en hel del. Vi hoppas även att Vanda satsar på i sin marknadsföring att vi är en attraktiv stad även för svenskspråkiga. Jag vill också ge feedback åt tjänstemännen att när man tillsätter tjänster så kunde man se till att åtminstone några kunde tala svenska. Detta skulle göra att staden även i framtiden ännu bättre kunde ge service på svenska. Via en bra rekrytering så kunde staden leva upp till de krav som lagen stipulerar.

När det gäller social- och hälsovårdsreformen och det nyländska undantag som diskuteras, så är det viktigt att se till att servicen minst hålls på samma nivå som idag. Den svenska servicen får inte försämras oberoende vilken kommun som Vanda samarbetar med.

De extra budgetmedlen som vi förhandlade fram mellan partierna är viktiga, att det just satsas inom social- och hälsovården på de som mår dåligt i samhället och att de får den hjälp de behöver samt även nästa år får snabbare service är viktigt. Även de kommande satsningarna nästa år på mer resurser till trestegsstödet till finska och svenska grundundervisningen är viktig. Inomhusluftens förstärkning av två till sakkunniga nästa år är avgörande för att det inte skall bli för långa väntetider. Snabba åtgärder krävs så att barnen och de anställda skall må bra.

Vår stad är dålig at samarbeta med tredje sektorn, där kan ännu göras massor. Vanda stads satsning på tredje sektorn ger tiofalt, satsar 1 miljon är värdet minst 10 miljoner.

Diskussionen över hur vi knyter ihop östra Vanda med resten av Vanda är av stor vikt. Nu har det endast talats om att det är en spårvagn. SFP vill före besluten görs att det finns en oberoende uppskattning om vad en spårvagn eller något annat fortskaffningsmedel innebär för stadens utveckling i form av investeringar och byggande.

Kvalitativ utbildning och dagvård behövs i Vanda för att vi skall vara attraktiva jämfört med våra grannkommuner. SFP föreslog i budgetförhandlingarna att vi även borde öppna svenska daghemsgrupper i tex i samband med finska daghemmen i Kivistö och även gärna i Aviapolis, vi hoppas inom en snar framtid att tjänstemännen kommer med förslag så att även de svenskspråkiga i nämnda områden skulle få lite närservice, idag måste de föra sina barn till Myrbacka eller Dickursby. Vanda skulle behöva satsa och köpa utbildningar, så att daghemmen skulle få behörig och tillräckligt med personal. Seure fungerar inte åtminstone inte när det gäller att få tillfällig svenskspråkig personal.

SFP anser att det är bra att vi tar upp en diskussion med de andra ägarkommunerna om finansieringen av den svenskspråkiga andrastadieutbildningen vid yrkesinstitutet Prakticum. Det är viktigt att en bred utbildning möjliggörs också på svenska nära hemorten. Man får inte sätta de svenskspråkiga Vandaungdomarna i en sämre situation än de finskspråkiga.

SFP tror på Vanda och dess framtid som en stark tvåspråkig stad.

Haluan kiittää kaikkien puolueiden neuvottelijoita ja kaupunginjohtaja Ritva Viljanen hyvästä yhteistyöstä.

Patrik Karlsson

Ordf. , Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp