Vanda SFP:s fullmäktigegrupps anförande 12.11 2018/Patrik Karlsson

Nyheter

Budget 2019 – ekonomiplan 2019-2022

Ärade ordförande, fullmäktigekolleger, mina damer och herrar

 

Svenska folkpartiet tackar för gott samarbete mellan partierna och ett tack även till stadsdirektör Ritva Viljanen för gott samarbete under budgetförhandlingarna och detta år.

SFP är orolig för stadens ekonomi och hoppas att vi skulle kunna fortsätta med att betala av på vår lånebörda. SFP ogillar ökad skuldsättning, som inte gynnar Vandas dragningskraft. Vanda lider idag redan idag av en mycket hög kommunalskatt som hindrar inflyttning av goda skattebetalare. Man bör noga överväga vilka investeringar staden har råd med och olika investeringsmöjligheter som kan gynna Vanda stads tillväxt och attraktivitet. För att främja stadens tillväxt skall staden överväga ett större samarbete med privata markägare i planläggningen.

Svenska folkpartiet fick inte igenom mycket i förhandlingarna men vi hoppas och tror att tjänstemännen satsar på att utveckla den svenskspråkiga servicen och inte som vi sett prov på i år att den försämras i synnerhet när det gäller dagvårdstjänster. Vad beträffar de svenska dagvårdstjänsterna så borde de ses över så att närserviceprincipen beaktas. Vi behöver större daghem i Håkansböle storområde, vilket även nu godkändes i förhandlingarna mellan partierna. Mårtensdals campus finns med i planerna men sköts framåt, angående det hoppas vi nu på snabb behovsprövning och att tillräckliga resurser reserveras så att det finns med nästa år vid samma tidpunkt.

En koordinering och utvecklingsplan av de svenskspråkiga tjänsterna saknas helt idag och nu när vi jobbar mot Uusi-Vantaa – Nya Vanda, så hoppas vi att detta åtgärdas och underställs stadsdirektören.  Idag saknas även en integrerings väg på svenska för invandrare trots att det är lagstadgat. Vanda behöver en handlingsplan hur staden skall vara attraktiv även för svenskspråkiga inflyttare.

Vikten av språkkunskaper är synnerligen viktigt och därför är det viktigt att de lagstadgade tjänsterna sköts på bästa sätt även i Vanda.

När det gäller inomhusluften i våra daghem och skolor så är det viktigt att det satsas ordentligt så att våra barn och anställda mår bra och kan få en sund arbetsplats och att det satsas på övervakning vid renovering och nybyggnation. Vi får hoppas den stora enkätundersökningen som görs visar att vi inte har större problem än det vi idag är medvetna om. Stort tack till kommittén för inomhusluft för dess viktiga arbete och även lycka till med ert fortsatta arbete.

Haluan kiittää kaikkien puolueiden neuvottelijoita ja kaupunginjohtaja Ritva Viljanen hyvästä yhteistyöstä.

RKP toivoo että sisäilmaongelmat, lastensuojelu ja niitä ehkäisevät toimet saavat riittävän huomion ensi vuodelle. Ruotsinkielistä päivähoitoa Vantaalla pitäisi kehittää ja laajentaa palveluverkkoa. Kaupungin on syytä ottaa mukaan yksityisiä toimijoita kun suunnitellaan esim liikuntahalleja. Me tarvitsemme esimerkiksi lisää jäähalleja ja muita liikuntapaikkoja enemmän kuin Vantaalla itsellään on varaa tehdä.

Patrik Karlsson

Ordf. , Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp

 

Inbjudan

Utarbetandet av Vandas nya generalplan för hela staden är i gång. Med generalplanen styr man markanvändningen generellt och fastställer stadens gemensamma målbild om framtidens Vanda. På plats och berätta om…