BRIST PÅ PERSONAL STÄNGER DAGHEMSGRUPP I VANDA

Nyheter

Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion beslöt på måndag kväll att stänga den svenskspråkiga daghemsgruppen Lupinerna i Kartanonkosken päiväkoti i Herrgårdsforsen i Vanda från och med hösten. Gruppen har haft oöverkomliga problem i att anställa svenskspråkig personal och nu var man tvungen att erkänna att man inte kan fortsätta med tillfälliga lösningar. –”Grundorsaken till personalbristen är att det inte utbildas tillräckligt många barnträdgårdslärare och barnskötare. Situationen är ännu svårare på den svenska sidan än på den finska”, säger Kristian Rehnström (SFP) som är ordförande för sektionen.

Ärendet kom upp redan på sektionens möte i februari, men återremitterades då till ny beredning. I slutet av månaden hade sektionen och daghemsföreståndarna ett gemensamt planeringsmöte, där man funderade genom olika alternativ. ”Personalbristen är mindre på stadens stora dagisenheter. Dem kommer vi att satsa på mycket i framtiden”, fortsätter Rehnström. ”Men det finns också behov för mindre enheter och vi ställer nu vår förhoppning till den privata sektorn. Vi har goda erfarenheter av privata daghem på annat håll i stan”.

I Vanda verkar fyra stora svenskspråkiga kommunala daghem och fyra privata med inalles 300 barn.

Tilläggsinformation ges av:

Kristian Rehnström, tfn 050 453 4271, kristian.rehnstrom@vantaa.fi

Ordförande, utbildningsnämndens svenskspråkiga sektion

Information om regionplanering, landskapet Nyland – vår framtid

Som bäst bereds Nylandsplanen 2050 och planen för Östersundomområdet.                            Logga in på  Nylands förbunds sidor här, där kan…

Intressegruppen för stadsplanering informerar

Välkommen och höra på planerna om den nya mark- och bostadspolitiska programmet som är under bearbetning och skall godkännas i fullmäkige i juni. Som föredragare har vi från Vanda Stad…