SFP:s fullmäktigegrupps gruppanförande 10.5 / Patrik Karlsson

Nyheter

Ärade ordförande, fullmäktigekolleger, mina damer och herrar, kommuninvånare

Vi har haft det exceptionellt de sista året. Coronapandemin har fått många på knä på det personliga planet och även för stadens anställda och ekonomin har detta tärt hårt. Vi får tacka staten för extra statsbidrag som gjorde att vi fick ett positivt resultat 2020. Vanda har lyckats väl med koronavaccineringen och vi ser ljus i tunneln.  Nästa års budget kommer inte att vara lätt att få ihop. Nu krävs det goda idéer och gott samarbete. Framtidstro måste vara ett ledord! Vi måste nu analysera och fundera vilka satsningar som är nödvändiga och livsviktiga för stadens invånares välmående och även se till ekonomin, ingen lätt ekvation.

I synnerhet barn- och unga har lidit under pandemin och deras välmående måste prioriteras och synas i budget 2022. Även åtgärder som ger arbetsplatser är viktigt att satsa på så att vi igen skulle få ner arbetslöshetsgraden i Vanda igen. Att göra rätt satsningar kommer att vara av avgörande betydelse.  Vi måste våga tro på framtiden och vad den för med sig. Vi måste effektivera verksamheten genom nya sätt att arbeta och genom att utnyttja den teknik som finns. Vi behöver inte heller producera allt själv, det går riktigt bra att konkurrensutsätta vissa tjänster.

Vår skattepolitik måste vara attraktiv så att både människor och företag flyttar till Vanda. SFP är inte redo för en skattehöjning på kommunal- eller fastighetsskatten vad beträffar budget 2022. Staden bör aktivt samarbeta med företagen i Vanda för att ge dem all den hjälp de behöver samt kan få av staden.  

Man måste bedriva en planpolitik, som möjliggör byggande av attraktiva områden. Det finns bra förutsättningar: Flygfältet, Dickursby station och kollektivtrafiken samt goda trafikleder i kombination med en grönskande miljö. Vi måste även satsa på att göra Vanda attraktiv! Sälja tomter och planera för att ta emot fler företag. Ta privata markägarna med i planeringen av vår framtida

Social- och hälsovården har drabbats hårdast under pandemin, ett stort tack till alla arbetstagare som gett och ger allt i dessa tider. Inom social- och hälsovården krävs mycket även i framtiden och ny lösningar och nya former på service behövs oberoende hur det går med vårdreformen, som kommer att vara ekonomiskt tungt för Vanda.

Inom bildning och undervisning har året varit en utmaning. Skolorna och daghemmen har haft det tufft, en stor eloge till alla ute i skolor och daghem samt alla föräldrar för er stora hjälp. Att inte veta när man har närundervisning och när det är på distans, har varit en jobbig faktor både för hemmen och skolan. Vi inom SFP är glada att Mårtensdals bildningsrum behovsplan nu godkänts i nämnderna, men hoppas att Fastighetscentralen tar sitt ansvar att fixa det dåliga taket och att det inte görs på bekostnad av projektet i övrigt.

Inom SFP är vi mycket oroliga angående äldreboende för den svenskspråkiga befolkningen. Vi väntar med spänning på den utredning som skall bli klar 2021.  Vanda skall även göras attraktiv även  för svenskspråkiga och stadens marknadsföring borde förbättras på den punkten.  Det talas om att Vanda är en tvåspråkig stad, vilket det är, men det borde även synas ännu mer utanför Vandas gränser.

Vi jobbar vidare tillsammans mot ett ännu bättre Vanda.

Kiitos, tack!

Patrik Karlsson, Ordförande , Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp

patrik.karlsson@vantaa.fi  / 040-7286447