Kommunorganisationen

Politisk Verksamhet

SFP i Vanda arbetar för fungerande servicestrukturer för svenskspråkiga inom metropolområdet. Skolgång och dagvård över kommungränserna bör vara möjligt. SFP i Vanda arbetar för att bevara Vanda stad självständigt samtidigt som man utvecklar samarbetet med kommunerna inom närregionen.
SFP i Vanda ser till att kommuninvånarnas påverkningsmöjligheter och service i samband med landskapsförvaltningen utvecklas. SFP i Vanda arbetar för att stadens ekonomi- och skuldsanerings-program slutförs.

SFP i Vanda anser att principen om närservice skall följas vid utvecklande av det svenskspråkiga skolväsendet i Vanda: SFP i Vanda bevakar verksamhetsförutsättningarna för de fyra svenska lågstadieskolorna i staden. Emedan antalet barn i de svenskspråkiga skolorna och dagvårdsenheterna är mycket nära kapacitetsgränsen anser SFP i Vanda att en förskola behövs i Aviapolis-området. SFP vill påskynda byggandet av skolcentret i Mårtensdal på grund av att Timotej ligger ofördelaktigt på grund av närliggande byggprojekt och för att rymma eleverna från Kivistöområdet.

SFP i Vanda verkar för att åstadkomma goda lösningar för det svenska dagvårdsnätverket. Gruppfamiljedaghem som idag ordnas i Dagvårdsföreningen Fyndet rf:s regi är en serviceform som är väl lämpad för svensk dagvård pga den geografiskt spridda svenska befolkningen i staden.
SFP i Vanda arbetar för möjligheten att använda servicesedlar i fortsättningen i Vanda.

SFP arbetar för att användningen av servicesedlar skall utvidgas. Speciellt viktiga är servicesedlarna inom social- och hälsovården. Äldreomsorgen på svenska utvecklas och bevakas med högsta prioritet.

Organisationens verksamhet

SFP i Vanda utvecklar i samarbete med lokalavdelningarna nya former för återkommande publiktillfällen.

Vanda SFP:s webbsidor och Facebook-sida uppdateras kontinuerligt.

Ett gott och kontinuerligt samarbete mellan de förtroendevalda och kommunorganisationen ses som mycket viktigt.

Samarbetet med Bildningsförbundet och SFP-organisationer i Mellannyland såväl som inom den övriga nyländska kretsen utvecklas.

SFP i Vanda arbetar för kommunalvalet 2017.

SFP i Vanda fyller i år 110 år.

Styrelsen

Ordförande
Solveig Halonen
044-376 1083
solveig.halonen@kolumbus.fi

Sekreterare
Håkan Sandell
044-0340949
hs.sandell@gmail.com

Kassör
Monica Jansson-Olenius
050-5963 259
monicajanssonolenius@gmail.com

Stadsfullmäktige ordinarie
Göran Härmälä
040-0880 539
goran.harmala@kolumbus.fi

Stadsfullmäktige suppleant
Stefan Åstrand
040-527 8317
stefan.astrand@elisanet.fi

Stadsstyrelsen ordinarie
Patrik Karlsson
040-728 6447
patrik.karlsson@vantaa.fi

Stadsstyrelsen suppleant
Kristian Rehnström
050-453 4271
rehnstrom@kolumbus.fi

Mårtensdal ordinarie
Marianne Sieviläinen
040-844 6522
marianna.sievilainen@fi.issworld.com

Mårtensdal suppleant
Sixten Norrgrann
sixten.norrgrann@kolumbus.fi

Västra ordinarie
Pia Mikkonen
044-307 4631
pia.mikkonen@kolumbus.fi

Västra suppleant
Kimmo Kärkkäinen
050-371 1600
kikarkka@hotmail.com

Mellersta ordinarie
Stefan Hauk
044-318 0677
stefan@hauk.fi

Mellersta suppleant
Mona Lanaeus
050-350 8724
lanaeus@kolumbus.fi

Östra ordinarie
Karola Asplund
050-5637179
karola.asplund@klippan.fi

Östra suppleant
Sten Sjöman
040-0494 601
jlkaijo@gmail.com

Kvinnoförbundet ordinarie
Harriet Forsman-Ryhänen
harriet.forsman-ryhanen@pp.inet.fi

Kvinnoförbundet suppleant
Susanne Bergström
040-833 3705
susanne.bergstrom@kotus.fi