Alla inlägg av Harriet Forsman-Ryhänen

SFP:s fullmäktigegrupps gruppanförande 10.5 / Patrik Karlsson

Ärade ordförande, fullmäktigekolleger, mina damer och herrar, kommuninvånare

Vi har haft det exceptionellt de sista året. Coronapandemin har fått många på knä på det personliga planet och även för stadens anställda och ekonomin har detta tärt hårt. Vi får tacka staten för extra statsbidrag som gjorde att vi fick ett positivt resultat 2020. Vanda har lyckats väl med koronavaccineringen och vi ser ljus i tunneln.  Nästa års budget kommer inte att vara lätt att få ihop. Nu krävs det goda idéer och gott samarbete. Framtidstro måste vara ett ledord! Vi måste nu analysera och fundera vilka satsningar som är nödvändiga och livsviktiga för stadens invånares välmående och även se till ekonomin, ingen lätt ekvation.

I synnerhet barn- och unga har lidit under pandemin och deras välmående måste prioriteras och synas i budget 2022. Även åtgärder som ger arbetsplatser är viktigt att satsa på så att vi igen skulle få ner arbetslöshetsgraden i Vanda igen. Att göra rätt satsningar kommer att vara av avgörande betydelse.  Vi måste våga tro på framtiden och vad den för med sig. Vi måste effektivera verksamheten genom nya sätt att arbeta och genom att utnyttja den teknik som finns. Vi behöver inte heller producera allt själv, det går riktigt bra att konkurrensutsätta vissa tjänster.

Vår skattepolitik måste vara attraktiv så att både människor och företag flyttar till Vanda. SFP är inte redo för en skattehöjning på kommunal- eller fastighetsskatten vad beträffar budget 2022. Staden bör aktivt samarbeta med företagen i Vanda för att ge dem all den hjälp de behöver samt kan få av staden.  

Man måste bedriva en planpolitik, som möjliggör byggande av attraktiva områden. Det finns bra förutsättningar: Flygfältet, Dickursby station och kollektivtrafiken samt goda trafikleder i kombination med en grönskande miljö. Vi måste även satsa på att göra Vanda attraktiv! Sälja tomter och planera för att ta emot fler företag. Ta privata markägarna med i planeringen av vår framtida

Social- och hälsovården har drabbats hårdast under pandemin, ett stort tack till alla arbetstagare som gett och ger allt i dessa tider. Inom social- och hälsovården krävs mycket även i framtiden och ny lösningar och nya former på service behövs oberoende hur det går med vårdreformen, som kommer att vara ekonomiskt tungt för Vanda.

Inom bildning och undervisning har året varit en utmaning. Skolorna och daghemmen har haft det tufft, en stor eloge till alla ute i skolor och daghem samt alla föräldrar för er stora hjälp. Att inte veta när man har närundervisning och när det är på distans, har varit en jobbig faktor både för hemmen och skolan. Vi inom SFP är glada att Mårtensdals bildningsrum behovsplan nu godkänts i nämnderna, men hoppas att Fastighetscentralen tar sitt ansvar att fixa det dåliga taket och att det inte görs på bekostnad av projektet i övrigt.

Inom SFP är vi mycket oroliga angående äldreboende för den svenskspråkiga befolkningen. Vi väntar med spänning på den utredning som skall bli klar 2021.  Vanda skall även göras attraktiv även  för svenskspråkiga och stadens marknadsföring borde förbättras på den punkten.  Det talas om att Vanda är en tvåspråkig stad, vilket det är, men det borde även synas ännu mer utanför Vandas gränser.

Vi jobbar vidare tillsammans mot ett ännu bättre Vanda.

Kiitos, tack!

Patrik Karlsson, Ordförande , Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp

patrik.karlsson@vantaa.fi  / 040-7286447

Vanda fullmäktige, gruppanförande SFP 16.11.2020, budget 2021 och ekonomiplanen 2021-2024

Ärade ordförande, fullmäktigekolleger, tjänstemän och Vandabor.

Tack, för gott samarbete i årets budgetförhandlingar. Vi lever i svåra tider med covid-19 och de följder som det lett till. Att få ekonomin att balansera i dessa coronatider är ingen lätt uppgift. Vi kommer att flera svåra år framför oss.

I dessa svåra ekonomiska tider måste man svänga på alla stenar och utnyttja de möjligheter vi har att få in pengar till stadens kassa utan att skära ner på vår service. Frivillighet med sparledigheter och byta av semesterpenning till ledighet sparar miljoner och är att föredra så långt det går. Även bra att vi går igenom de fastigheter vi har och funderar vad som kan säljas.

Att sedan hitta partner är viktigt, staden måste inte bygga allt själv, SFP ville också att staden skall ta med tredje sektorn och privata sektorn när man planerar och bygger tex idrottshallar, vilket nu finns inskrivet i budgetboken. Viktigt även att staden börja planera med de privata markägarna och inte bara på egen mark, staden behöver inflyttning och goda skattebetalare.

Staden skall inte heller själv driva jordbruk och satsa 100 000 tals euro på det, när marken kan arrenderas ut. Ser fram emot den rapport som skall komma till stadsstyrelsen om detta och även vad som skall hända med Vantti, vi måste våga sälja om det blir mer förmånligt för oss. Vi måste få den service som är upphandlad, där finns stora brister idag, men ingen vill göra något åt det.

SFP är inte nöjd med att den Svenskspråkiga servicens ledningsmodell inte genomförs utan att man sparar in på en ledande tjänst, vilket gör att hela ledningen haltar.

Parkeringsavgifterna har varit på agendan och SFP är nöjd att den första timmen fortfarande förblir gratis, och att de senare timmarna höjs lite mera i stället.

SFP är nöjda över att inkomstskatten inte höjs i Vanda och bibehålls på 19 %.  Vi var ej helt nöjda att fastighetsskatten höjs men är ända glada att skatten på stadigvarande boende bibehålls på 0,41% .

Att Vandatillägget fortsätter är mycket bra, fast det blir en lägre summa, även satsningarna inom social – hälsovården är mycket viktiga, bla den utvidgade satsningen på hemvården. På skolsidan blev det även så att gruppstorlekarna inte skall öka 2021, vilket är bra för våra barn!

Patrik Karlsson / SFP:s fullmäktigegrupps ordf.

Stadsstyrelsens budgetförhandlingar för 2021 och ekonomiplanen 2021-2024

FP gick in med flera saker i förhandlingarna och hade lämnat in en hel del förslag till korglistan.

SFP påpekade att vi inte var nöjda med att en tjänst inte tillsätts på Svenskspråkiga serviceområdet, trots att den var lovade i Nya Vanda omorganiseringen. Men pga åtstramningen så ströks den.

Inom de Svenskspråkiga servicen fick vi in några textändringar, att invandrarfamiljer i både småbarnsfostran och skola skall tas med i samarbete. Även att planen för samarbete mellan förundervisningen och skolan tas i bruk 2021.

Vi ville också att staden skall ta med tredje sektorn och privata sektorn när man planerar och bygger idrottshallar, denna skrivning fick vi in i budgetboken.

Vi önskade även att staden skulle sluta vara jordbrukare och arrendera ut jorden till jordbrukare i Vanda. Detta fick vi inte genom, men nog att en utredning görs till stadsstyrelsen, där det framkommer alla utgifter och intäkter så att vi vid nästa års budgetförhandlingar kan göra ett hållbart beslut.

Vi förslog att i dessa ekonomiska tider borde Vantti Oy säljas, vi fick inte tillräckligt med stöd men det blev en kompromiss, där det under 2021 utreds möjliga scenarier för Vantti Oy.

Parkeringsavgifterna var även uppe på bordet och där var vi med och fick igenom att den första timmen fortfarande förblir gratis, de senare timmarna höjs lite mera i stället.

Vi lyfte även upp i korglistan att det är viktigt att stadens personal kan ta sparledigt för att hjälpa kommunen ur denna svåra ekonomiska situation. Denna skrivning finns nu i förslaget till budget för 2021. Denna åtgärd har de senaste åren gett en inbesparning på 1,5 – 2 miljoner €.

Stadens kommer att se över avgifterna för vissa tjänster och blir säkert  en del höjningar inom social- och hälsovården.

Vi kunde inte acceptera att inkomstskatten skulle höjas i Vanda och där var vi på vinnarnas sida, den bibehålls på 19 %.  Vi var ej nöjda att fastighetsskatten skulle höjas och i förhandlingarna blev det så att skatten på stadigvarande boende bibehålls på 0,41% medan den övriga fastighetsskatten höjs från 1,25 % till 1,28%.

Stadsdirektören föreslog att Vandatillägget skulle slopas helt och hållet, men där blev det så att det den blev lite mindre och vi är nu på samma nivå som i Esbo. På skolsidan blev det även så att gruppstorlekarna inte skall öka 2021. Hemvården fick även 10 nya vakanser.

Detta är nu godkänt i stadsstyrelsen och budgeten godkänns slutgiltigt av stadsfullmäktige måndagen den 16.11.2020.

Patrik Karlsson / SFP:s fullmäktigegrupps ordf. / Budgetförhandlare från SFP