Alla inlägg av Harriet Forsman-Ryhänen

SFP:s fullmäktigegrupps gruppanförande 10.5 / Patrik Karlsson

Ärade ordförande, fullmäktigekolleger, mina damer och herrar, kommuninvånare

Vi har haft det exceptionellt de sista året. Coronapandemin har fått många på knä på det personliga planet och även för stadens anställda och ekonomin har detta tärt hårt. Vi får tacka staten för extra statsbidrag som gjorde att vi fick ett positivt resultat 2020. Vanda har lyckats väl med koronavaccineringen och vi ser ljus i tunneln.  Nästa års budget kommer inte att vara lätt att få ihop. Nu krävs det goda idéer och gott samarbete. Framtidstro måste vara ett ledord! Vi måste nu analysera och fundera vilka satsningar som är nödvändiga och livsviktiga för stadens invånares välmående och även se till ekonomin, ingen lätt ekvation.

I synnerhet barn- och unga har lidit under pandemin och deras välmående måste prioriteras och synas i budget 2022. Även åtgärder som ger arbetsplatser är viktigt att satsa på så att vi igen skulle få ner arbetslöshetsgraden i Vanda igen. Att göra rätt satsningar kommer att vara av avgörande betydelse.  Vi måste våga tro på framtiden och vad den för med sig. Vi måste effektivera verksamheten genom nya sätt att arbeta och genom att utnyttja den teknik som finns. Vi behöver inte heller producera allt själv, det går riktigt bra att konkurrensutsätta vissa tjänster.

Vår skattepolitik måste vara attraktiv så att både människor och företag flyttar till Vanda. SFP är inte redo för en skattehöjning på kommunal- eller fastighetsskatten vad beträffar budget 2022. Staden bör aktivt samarbeta med företagen i Vanda för att ge dem all den hjälp de behöver samt kan få av staden.  

Man måste bedriva en planpolitik, som möjliggör byggande av attraktiva områden. Det finns bra förutsättningar: Flygfältet, Dickursby station och kollektivtrafiken samt goda trafikleder i kombination med en grönskande miljö. Vi måste även satsa på att göra Vanda attraktiv! Sälja tomter och planera för att ta emot fler företag. Ta privata markägarna med i planeringen av vår framtida

Social- och hälsovården har drabbats hårdast under pandemin, ett stort tack till alla arbetstagare som gett och ger allt i dessa tider. Inom social- och hälsovården krävs mycket även i framtiden och ny lösningar och nya former på service behövs oberoende hur det går med vårdreformen, som kommer att vara ekonomiskt tungt för Vanda.

Inom bildning och undervisning har året varit en utmaning. Skolorna och daghemmen har haft det tufft, en stor eloge till alla ute i skolor och daghem samt alla föräldrar för er stora hjälp. Att inte veta när man har närundervisning och när det är på distans, har varit en jobbig faktor både för hemmen och skolan. Vi inom SFP är glada att Mårtensdals bildningsrum behovsplan nu godkänts i nämnderna, men hoppas att Fastighetscentralen tar sitt ansvar att fixa det dåliga taket och att det inte görs på bekostnad av projektet i övrigt.

Inom SFP är vi mycket oroliga angående äldreboende för den svenskspråkiga befolkningen. Vi väntar med spänning på den utredning som skall bli klar 2021.  Vanda skall även göras attraktiv även  för svenskspråkiga och stadens marknadsföring borde förbättras på den punkten.  Det talas om att Vanda är en tvåspråkig stad, vilket det är, men det borde även synas ännu mer utanför Vandas gränser.

Vi jobbar vidare tillsammans mot ett ännu bättre Vanda.

Kiitos, tack!

Patrik Karlsson, Ordförande , Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp

patrik.karlsson@vantaa.fi  / 040-7286447

SFP:s fullmäktigegrupps gruppanförande 25.01/Stefan Åstrand

Arvoisa puheenjohtaja valtuutetut ja muut kuulijat
Ärade ordförande, fullmäktigeledamöter och övriga åhörare

Uusi Yleiskaava 2020 ohjaa maankäytön kehitystä, jopa vuoteen 2050 saakka. Tässä tänään hyväksyttävässä yleiskaavassa varaudutaan siihen että Vantaan asukasmäärä kasvaa n. 4000 asukkaalla vuodessa.
Tämän vuoksi ei ole yhdentekevää mitä olemme tänään hyväksymässä. Yleiskaavaprosessi on ollut pitkä ja työ käynnistyi jo vuonna 2017 tavoitteiden asettamisella.
Keväällä 2018 käynnistyi prosessin tärkeä vaihe. Silloin jalkauduttiin asukkaiden omille kotikulmille.  Kaupunki teki valtavan ponnistuksen kiertämällä Vantaan eri alueita keskustelemassa asukkaiden kanssa suunnitelmista. Asukkailta saatiin valtava määrä kommentteja ja muutosehdotuksia. Parasta niissä oli mielestäni se että asukkaat pääsivät suoraan keskustelemaan valmistelijoiden kanssa ja näin ollen valmistelijat saivat kuulla hyvin omien asuinalueidensa tuntevien ihmisten näkemyksen.
Kuten olen prosessin kuluessa sanonut, niin olisin toivonut enemmän ymmärrystä ja vastaantuloa asukkaiden melko pieniinkin muutosehdotuksiin. Muutosehdotukset, jotka yksilön kohdalla tuntuvat isoilta mutta kaupungin laajassa kuvassa olisivat hyvin pieniä vaikutuksiltaan.

Olen tyytyväinen että tiivistävä kaupunkirakentaminen sijoittuu nykyisten taajamien tuntumaan. On tärkeää että näin saamme asukasmäärän kasvun ohjautumaan hyvän julkisen liikenteen varrelle. 

Pientaloalueelle saatu tarkennus, jossa olemassa olevia pientaloalueita suojataan sekä tarkemmin että laajemmalla alueella kuin ennen on hyvä lisäys, kiitos siitä yleiskaavatoimikunnalle ja erityisesti sen puheenjohtajalle.

Vantaan pitkä historia moottoriurheilun saralla saa arvoisensa mahdollisuuden tulevaisuudessakin. Historian perusta on luotu Keimolan moottoriradalla ja Ruskeasannan motocrossradalla.
Vantaan Lavankoon merkitty Yleiskaava2020:n moottorialue turvaa harrastelijoille mahdollisuuden jatkaa suomalaisen menestyksekkään urheilun harrastamista ja kilpailemista. Todella hienoa että onnistuimme tässä.

Uudessa Vantaan yleiskaavassa koko kaupungin pinta-alasta säilyy yli puolet maatalousmaana, virkistysalueena, viheralueena tai luonnossuojelualueena. Siksi olenkin erittäin pettynyt siihen että kaupunki lähti yksipuolisesti lisäämään metsien luonnonsuojelualueita ja lisäsi luo-alueita. Tähän päivää asti maanomistajat ovat hoitaneet, vaalineet ja rakastaneet juuri näitä alueita. Siitä on todisteena niiden olemassaolo vuosisatojen takaa.
On valitettavaa että valmistelijat eivät ymmärrä eivätkä ottaneet huomioon niitä lukuisia huomautuksia joita tähän liittyen tuli. Tässä on kyse maanomistajien toimentulon rajoittamisesta yksipuolisesti.
Maanomistajalla olisi ollut intressi hoitaa alueita hyvin kuten tähänkin saakka. Nyt heitä on kohdeltu ylimielisesti. Ympäristön monimuotoisuus olisi ollut varmistettavissa ilman näitä toimenpiteitäkin.
RKP yritti prosessin aikana ja neuvotteluissa saada tähän muutoksia mutta emme saaneet tähän riittävästi tukea. Prosessin aikana tuli kyllä taas selväksi kuka haluaa puolustaa yksityisten maanomistajien oikeuksia. Pakonomainen tarve olla kuulematta maanomistajien ääntä on saanut ikäviä piirteitä.

Håkansböle storområde skulle behöva en hypermarket och därför anser vi att en ändring i generalplanen borde göras i Portparkens område för en sådan möjlighet.

Min åsikt är att i den nordliga delen av Vanda borde riktlinjerna på landsvägen 152:n, alltså ring 4:n dras norrut på Tusby sidan. Vägen är nu på kartan utskissad till största delen på Vanda stads område genom fina, vackra landskap. Enligt tjänstemännen är vägen nu av tekniska skäl ritad på kartan där, men vägens dragning måste ses över senare. Tusby kommun har största behovet av vägen. 
Risken med denna typs vägreserveringar  kan förhindra människornas grundlagsenliga rätt till sin egendom för årtionden framåt. Ring II reserveringen i Gruvsta förhindrade områdets utveckling och människornas liv i över 50 år. Nu är reserveringen borta, men trafikplanerarna vill trots det använda korridoren för nya mindre vägar, utan utredning om hur korridoren kunde utvecklas på ett nytt och kreativt sätt. Nu verkar det så att den korridoren kommer att tjäna Helsingfors mera än Vanda.

Stefan Åstrand

Fullmäktigeledamot, sfp/Kaupunginvaltuutettu, rkp

Medlem i stadsplaneringsnämnden/Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen

Suppleant i generalplanekommitten/Yleiskaavatoimikunnan varajäsen