Intressegruppen för stadsplanering informerar

Välkommen och höra på planerna om den nya mark- och bostadspolitiska programmet som är under bearbetning och skall godkännas i fullmäkige i juni. Som föredragare har vi från Vanda Stad fastighetsdirektören Antti Kari, som presenterar nuläget i programmet. Presentationen går på finska.

Tid: Tisdag 10.4 kl 18.00

Plats:Björkhem, Vandaforsvägen 4

Anmälningar tas emot av Stefan Åstrand, stefan.astrand@elisanet.fi

Välkommen

Stefan Åstrand

Fullmäktigeledamot, SFP / Medlem i stadsplaneringsnämnden

BRIST PÅ PERSONAL STÄNGER DAGHEMSGRUPP I VANDA

Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion beslöt på måndag kväll att stänga den svenskspråkiga daghemsgruppen Lupinerna i Kartanonkosken päiväkoti i Herrgårdsforsen i Vanda från och med hösten. Gruppen har haft oöverkomliga problem i att anställa svenskspråkig personal och nu var man tvungen att erkänna att man inte kan fortsätta med tillfälliga lösningar. –”Grundorsaken till personalbristen är att det inte utbildas tillräckligt många barnträdgårdslärare och barnskötare. Situationen är ännu svårare på den svenska sidan än på den finska”, säger Kristian Rehnström (SFP) som är ordförande för sektionen.
Ärendet kom upp redan på sektionens möte i februari, men återremitterades då till ny beredning. I slutet av månaden hade sektionen och daghemsföreståndarna ett gemensamt planeringsmöte, där man funderade genom olika alternativ. ”Personalbristen är mindre på stadens stora dagisenheter. Dem kommer vi att satsa på mycket i framtiden”, fortsätter Rehnström. ”Men det finns också behov för mindre enheter och vi ställer nu vår förhoppning till den privata sektorn. Vi har goda erfarenheter av privata daghem på annat håll i stan”.
I Vanda verkar fyra stora svenskspråkiga kommunala daghem och fyra privata med inalles 300 barn.
Tilläggsinformation ges av:
Kristian Rehnström, tfn 050 453 4271, kristian.rehnstrom@vantaa.fi
Ordförande, utbildningsnämndens svenskspråkiga sektion

Information om regionplanering, landskapet Nyland – vår framtid

Som bäst bereds Nylandsplanen 2050 och planen för Östersundomområdet.                            Logga in på  Nylands förbunds sidor här, där kan man ge respons om aktuell regionplanering .

Generalplanen för Vanda hittar du här.                                                                                                Tyvärr finns sidan bara på finska men är mycket viktig med tanke på de öppna tillfällena för invånarna.

Fullmäktigetal 5.3.2018.

Ärade ordförande, fullmäktige samt andra åhörare

 

Såsom vi vet är generalplanen en långsiktig plan, genom vilken staden styr sin utveckling i den riktning som vi önskar. Ja alltså vi alla som bor i Vanda, såsom också vi förtroendevalda, inte enbart tjänstemännen. Det är inte en plan som staden utarbetar för sin eget behov utan  den skall styra stadens utveckling tillsammans med oss alla för att Vanda också i fortsättningen är attraktiv och lever med i tiden.

RKP on isossa kuvassa tyytyväinen laadittuihin tavoitteisiin. Näyttää siltä että tavoitteet on ladittu hyvässä hengessä niin että kaikki ovat saaneet tavoitteitaan kirjattua ja voidaan tässä vaiheessa edetä erittäin leveällä auralla, joka sekin on hyvä, koska kaupunki on erillainen eri puolilla Vantaata.

Muutamia asioita nostan kuitenkin jatko työskentelylle pohdittavaksi. Vantaalla asutaan kaupungin ja maaseudun rajapinnassa. Tavoitteissa on mainittu että yleiskaava ohjaa maanseutualueen maankäytön kehittämistä. Vantaalainen maaseutu koostuu erillaisista alueista ja että on tarkoitus selvittää miten maaseutuasutuksen nykyinen mitoitus on toteutunut ja onko tarpeellista lähteä temmeltämään maaseudulle isommin. Yksi vaihtoehto on että jos ei ole selkeätä tarvetta eikä löydy yhteistä tahtotilaa onyksivaihto että arvioimme sen esim 10 vuoden päästä uudelleen. Keskitytään alueellisiin taajamiin ja kehäradan ympärille. Toinen asia on vanhan ja uuden yhdistäminen. Näyttää tällä hetkellä olevan kaupungin tapana että puisto alueiksi hankitut maa alueet muutetaan tuosta noin vain rakennusmaaksi. Tätä suuntaa emme RKP:ssä katso mitenkään suopeasti, koska se tarkoittaa että maa on aikoinaan hankittu ihan eri hinnalla kuin mikä sen arvo on sitten kaava muutoksen jälkeen.

SFP vill att staden börjar i god tid och sammarbeta med privata markägare och tar det i beaktande i generalplanens fortsättnings arbete att staden har ganska litet av egen mark. Man skall respektera privata markägarna.

Tack

Stefan Åstrand